Přeskočit na obsah

Ubytovací řád

1. Ubytování je možné po úhradě celé částky pobytu na účet pronajímatele, nebo v hotovosti, nejpozději v den předání chalupy a složení vratné kauce 6 000 Kč nejpozději v den předání chalupy.
2. Uhrazením pobytu na účet pronajímatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit.
3. V den ubytování musí být vyplněn předávací protokol.
4. Ubytování je možný od 14.30 hod., v den odjezdu je nutné opustit objekt do 10:00 hod. 
5. V případě způsobené škody, je tato uhrazena z kauce, v případě vyšší škody, na základě písemné výzvy pronajímatele, převodem na účet pronajímatele. Za škody na majetku či odcizení věcí ubytovaných nenese pronajímatel odpovědnost.
6. V případě předčasného ukončení pobytu se zaplacená částka za pobyt nevrací.
7. Po ukončení pobytu se spočítá spotřebovaná elektrická energie rozdílem koncového a počátečního stavu elektroměru. Výslednou spotřebu uhradí hosté z kauce. Cena kW bude účtována dle ceníku. Úklid chalupy uhradí hosté z kauce, cena úklidu je rovněž v ceníku na www.chalupanadpotokem.cz
8. Používání trampolíny, dětských houpaček a skluzavek a dalšího vybavení na zahradě je zakázáno. Nebo je užití na vlastní nebezpečí.
9. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí v celém prostoru objektu.
10. V celé chalupě platí přísný zákaz kouření.
11. V chalupě je povinnost se přezouvat do domácí obuvi.
12. Zařízení chalupy nesmí být přemisťováno.
13. Zjištěné závady je nutné ihned hlásit pronajímateli.
14. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu objektu v průběhu pobytu.
15. Pobyt zvířat je v celém objektu zakázaný.
16. Topit v kamnech je možné pouze po zaučení pronajímatelem. Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi.
17. Platí zákaz manipulace s kotlem, bojlery na teplou vodu či zásahy do el. instalace.
18. Do toalety je zakázáno vhazovat hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír či jakýkoli jiný odpad.
19. Při odchodu z chalupy je host povinen překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, vypnutí elektrických spotřebičů, zavřít okna a zamykat vchodové dveře.
20. Je vyžadováno respektování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.
21. Při předání chalupy si hosté zkontrolují stav chalupy, v případě jiného poškození chalupy než je napsáno v předávacím protokolu napíše host nejpozději první den pobytu sms zprávou pronajímateli zjištěné poškození.
22. Při předání chalupy si host zkontroluje vybavení chalupy dle soupisu vybavení. V případě, že by něco chybělo, napíše host nejpozději první den pobytu sms zprávou pronajímateli, že nějaké vybavení chybí.
23. V zimních měsících je na hostovi, aby prováděl úklid sněhu, posyp soli u chalupy, stejně tak na parkovacích místech. Tato povinnost není závazek pronajímatele.
24. Host ubytovaný na této chalupě je POVINNEN dodržovat tento ubytovací řád.
25. V případě, že host bude používat SAUNU je povinen dodržovat SAUNOVACÍ ŘÁD a PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SAUNY

PRONAJÍMATEL – UBYTOVATEL: STAVEBNÍ FIRMA ŠIMEK s.r.o. Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, IČ 26872595, DIČ CZ26872595

Tel. od 9.00 hod. do 18.00 hod. 00420 603 882 489, 00420 777 959 975 

HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158

Ochrana osobních údajů - GDPR

 (v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
– tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Kdo má přístup k osobním údajům?

  • Poskytovatel ubytovacích služeb
  • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
  • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému


Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

  • Proces zpracování a realizace objednané služby
  • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
  • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
  • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona